Pełna klauzula informacyjna dla kandydatów na umowie o pracę

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Harden Construction Poland Sp. z o.o. („Harden”) z siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: rekrutacja@harden-construction.com, a także pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby.
 2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Harden (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”) w związku z przepisami Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Harden – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Harden (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), prawnie uzasadnionym interesem Harden jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Harden w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednak nie dłużej niż do zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Harden. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 5. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres: rekrutacja@harden-construction.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany – prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) lit. c) powyżej (w ramach prawnie uzasadnionego interesu Harden), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy, podanie danych jest dobrowolne.

 

Pełna klauzula informacyjna dla kandydatów na kontrakt

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Harden Construction Poland Sp. z o.o. („Harden”) z siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail:rekrutacja@harden-construction.com, a także pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby.
 2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:a) w celu przeprowadzenia rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); prawnie uzasadnionym interesem jest przeprowadzenie procesu rekrutacji i wyłonienie osoby do zawarcia umowy o współpracę;b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Harden – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Harden (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), prawnie uzasadnionym interesem Harden jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Harden w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Harden. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 5. Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres rekrutacja@harden-construction.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany – prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Harden, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Harden dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.